Katecheza Rodzinna 'Wokół Stołu'

Modlitwa (6)

TEMAT: Modlitwa

CEL:

- Przedstawienie dzieciom w sposób zrozumiały słowa i cel modlitwy „Ojcze nasz”, „Zdrowaś Mario” oraz modlitwy różańcowej.
- Zapamiętanie modlitwy “Ojcze nasz” i “Zdrowaś Mario” ze zrozumieniem

MATERIAŁY:

- Modlitwa „Ojcze nasz” i „Zdrowaś Mario” pocięta w paski
- Tekst obu modlitw służący za wzór
- Różaniec

PRACA RODZICÓW Z DZIEĆMI:

Dzieci aranżują w całość pocięte na paski modlitwy; najpierw korzystając ze wzoru, a później starając się ułożyć całość z pamięci.
Po każdym razie ułożenia modlitwy w całość dzieci wybierają jeden pasek ze słowami modlitwy. Dzieci rozmyślają nad znaczeniem wybranych słów, rodzice podają dodatkowe informacje (umieszczone poniżej).
Dzieci maja namalować obrazek związany z wybranymi słowami.

Ojcze Nasz:

(Rodzice mogą znaleźć cały rozdział poświęcony tej modlitwie w Katechizmie Kościoła Katolickiego: http://www.katechizm.opoka.org.pl/rkkkIV-2.htm  
Ojcze nasz:
        
Ojcze nasz, któryś jest w niebie,

święć się imię Twoje;

przyjdź
Królestwo Twoje;

bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.


Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;


i odpuść nam nasze winy,


jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;


i nie wódź nas na pokuszenie,


ale nas zbaw ode Złego.


          

Modlitwa "Ojcze nasz" jest najważniejszą modlitwa chrześcijańską. Wg Ewangelii Mateusza Pan Jezus powiedział Apostołom jak się modlić na Górze Błogosławieństw, trochę na północ od Jeziora Galilejskiego. (Dzieci powinny wrócić do mapy, znaleźć Jezioro Galilejskie i jego północny brzeg gdzie znajduje się Góra Błogosławieństw) Należy przeczytać urywek z Pisma Św. Mt 6:5-15:

http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=249

Kościół przekształcił to co Pan Jezus nauczył w dzisiejszą wersję modlitwy.
•          Wstęp: Ojcze nasz, któryś jest w niebie...;
•          Trzy prośby odnoszące się do relacji z Bogiem: ...święć się imię Twoje; przyjdź królestwo Twoje; bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi...;
•          Cztery prośby odnoszące się do relacji z człowiekiem: ...chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom; i nie wódź nas na pokuszenie; ale nas zbaw ode złego...;
•          Zakończenie: Amen.


TRZY PIERWSZE PROŚBY:

Ojcze nasz, któryś jest w niebie. Bóg, choć sam jest wielki, to jednak pozwala nam zbliżyć się do siebie i pokazuje, że jest naszym najlepszym Ojcem, pozwala wołać do siebie "Ojcze".

Wszystkie zebrane wyobrażenia o miłości ojca i matki są niczym w porównaniu z ojcowską miłością Boga. Ale skoro Bóg jest naszym Ojcem, to wszyscy dla siebie jesteśmy braćmi i siostrami, dziećmi Bożymi. Poprzez słowa tej modlitwy dziękujemy Bogu za Jego dobroć, za to ze przez chrzest staliśmy się Jego dziećmi. W ten sposób jesteśmy wezwani, aby upodobnić się do Niego, a dzięki temu być w niebie, tam gdzie On przebywa. Wiemy bowiem, że Bóg przeznaczył nas do wiecznego szczęścia w niebie.

Święć się imię Twoje. Imię Boga jest święte i godne najwyższej czci. Bóg objawił człowiekowi swoje Imię, gdy rozmawiał z Mojżeszem. W ten sposób pozwala mówić do siebie po imieniu. To właśnie przez nasze dobre słowa, modlitwę i czyny jest czczone imię Boga

Przyjdź królestwo Twoje
. Królestwo Boże, którego oczekujemy, realizuje się już tu na ziemi. To właśnie my poprzez nasze postępowanie przyczyniamy się do jego budowania. Zapowiedzią Królestwa Bożego na ziemi jest wspólnota Kościoła. Prosimy o to w czasie każdej Eucharystii. Królestwo Boże realizuje się przez miłość, pokój i radość w Duchu Świętym.


Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
 Bóg ma dla każdego człowieka wspaniały plan, który realizując, możemy być szczęśliwi. Jednak Bóg szanuje nasza wolność i nie chce nas zbawić bez nas. Jesteśmy zobowiązani, aby poznać Bożą wolę i z całych sił ją wypełniać, choć czasem nie potrafimy jej zrozumieć lub widzimy Boży plan dopiero po jakimś czasie. Tylko modlitewna bliskość pozwala nam poznać ten plan i daje wytrwałość do jego wypełnienia.CZTERY KOLEJNE PROŚBY:

Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Bóg jest naszym dobrym Ojcem, troszczy się o nas. Dlatego też w tym wezwaniu modlitwy wyrażamy ufność w to, że Bóg wysłucha prośby, którą do Niego zanosimy. W tej części modlitwy prosimy Boga o dobra materialne potrzebne nam do życia codziennego, nie zapominając jednak, ze potrzeba też i naszej współpracy z Bogiem. Jednocześnie, jako dzieci Boże, jesteśmy powołani do wspólnoty i troski o siebie wzajemnie, która wyraża się w pomocy innym. Z tego powodu naszą modlitwą ogarniamy wszystkich potrzebujących. W tej modlitwie prosimy także o dobra duchowe, bez których człowiek nie może wyrazić w pełni samego siebie. Szczególną rolę zajmuje tutaj Eucharystia - chleb, dający nam życie wieczne.

Odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.
 Wiemy, że Bóg jest święty i pragnie okazywać nam swoje miłosierdzie, a skoro sami jesteśmy ludźmi grzesznymi, potrzebujemy Bożego przebaczenia. To właśnie wyznając nasze winy, otwieramy się na łaskę Boga, bo tylko Duch Święty jest w stanie przemienić nasze serca. Modlitwa ta stawia pewien warunek; jeśli nie przebaczamy innym, to sami zamykamy się na przebaczenie, które Bóg nam ofiarowuje.

* Nie wódź nas na pokuszenie. Niektórzy słowa te kojarzą z faktem, że Bóg kusi człowieka. Tymczasem to nie jest prawda, bo przecież Bóg pragnie nas wyzwolić. Dlatego to daje nam światło Ducha Świętego, abyśmy w naszym sumieniu rozróżniali dobro i zło. W tym wezwaniu modlitwy prosimy zatem o łaskę w chwilach pokus, bo nasze zachowanie wypływa z głębi naszego serca. Jeśli jesteśmy złączeni z Bogiem, to wypływa z niego dobro. Każdego człowieka, podobnie jak drzewo, można poznać po owocach jego czynów. Musimy jednak pamiętać, że walka ze złem w nas i wokół nas możliwa jest jedynie dzięki modlitwie. Mamy zatem nieustannie prosić Boga, abyśmy nie wchodzili na drogę grzechu.

Ale nas zbaw ode złego. Bóg każdego z nas chce ustrzec od zła, będącego nie tylko bezosobową siłą, ale realną osobą, którą Pismo św. nazywa szatanem. Został on pokonany przez Jezusa i od Chrystusa mamy moc, aby przeciwstawiać się pokusom, pochodzącym od złego ducha. Teraz toczymy walkę z siłą zła, ale całkowite wyzwolenie od zła zrealizuje się w czasie powtórnego przyjścia Chrystusa. Modlimy się za siebie samych o wybawienie nas od zła przeszłego, teraźniejszego i przyszłego. W ten sposób zanosimy też przez oblicze Boga problemy i zło całego świata, prosząc o pokój i łaskę wytrwania w przeciwnościach.

Amen. Słowo to kończy modlitwę "Ojcze nasz" i dosłownie oznacza: niech się tak stanie, niech tak będzie. W ten sposób potwierdzamy treść modlitwy i wyrażamy zgodę, aby jej słowa realizowały się w naszym życiu.

Zdrowaś Mario

Zdrowaś Mario:

Zdrowaś* Maryjo, łaski** pełna, Pan z Tobą,


błogosławionaś Ty między niewiastami,

i błogosławiony owoc żywota* Twojego, Jezus.

Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi

teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen* Polski tekst używa starej polszczyzny i dlatego użyte w nim słowo „zdrowaś” oznacza „bądź pozdrowiona”  - dosłownie z greckiego „raduj się”, „wesel się”.
* Słowo „żywot” jest często mylnie rozumiane jako odpowiednik słowa życie. W istocie słowo to oznacza brzuch/ łono (o czym łatwo się przekonać tłumacząc oryginalny tekst łaciński lub tekst angielski)
** Łaska –  uczestnictwo w życiu Boga – pulsujące, pełne miłości życie Boga, które on wprowadza w duszę człowieka

Modlitwa “Zdrowaś  Maryja” składa się z trzech części:

 • słowa archanioła Gabriela, wypowiedziane w czasie Zwiastowania (Łk 1,28)
 • słowa św. Elżbiety, skierowane do Maryi w czasie Nawiedzenia
 • “Święta Maryjo, Matko Boża...” to trzecia część modlitwy. Powstała w XIV wieku, kiedy w Europie panowała dżuma. W słowach modlitwy pozostał ślad grozy tamtych dni: teraz i w godzinę śmierci naszej.

 

Różaniec
"Różaniec jest to modlitwa, którą bardzo ukochałem (…). Przedziwna w swej istocie i głębi” (JPII)

TAJEMNICE ROŻAŃCA ŚWIĘTEGO:

Tajemnice radosne

Tajemnice opisujące poczęcie i dzieciństwo Jezusa (odmawiane w poniedziałki i soboty).

 • Zwiastowanie NMP
 • Nawiedzenie św. Elżbiety
 • Narodzenie Pana Jezusa
 • Ofiarowanie Pana Jezusa w Świątyni
 • Odnalezienie Pana Jezusa w Świątyni

Tajemnice światła
Tajemnice dotyczące działalności Jezusa (odmawiane w czwartki). Tajemnice te zostały dodane do różańca prze papieża Jana Pawła II w 2002 r.

 • Chrzest Jezusa w wodach Jordanu
 • Objawienie chwały na weselu w Kanie
 • Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia
 • Przemienienie na górze Tabor
 • Eucharystia

Tajemnice bolesne
Tajemnice opisujące mękę Jezusa (odmawiane we wtorki i piątki).

 • Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
 • Biczowanie Pana Jezusa.
 • Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
 • Droga krzyżowa Pana Jezusa
 • Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa

Tajemnice chwalebne
Tajemnice nakłaniające do refleksji o Zmartwychwstaniu Jezusa i późniejszych zdarzeniach (odmawiane w środy i niedziele).

 • Zmartwychwstanie Pana Jezusa
 • Wniebowstąpienie Pana Jezusa
 • Zesłanie Ducha Świętego
 • Wniebowzięcie NMP
 • Ukoronowanie NMP na Królową Nieba i Ziemi.

Wszystkie tajemnice różańca mówią nam o życiu Jezusa i Jego Matki. Gdy odmawiamy różaniec to stajemy się uczestnikami najważniejszych wydarzeń z życia Jezusa. Patrząc na cztery części różańca i ich kolejne tajemnice, przypominamy sobie radosne, pełne światła, bolesne oraz chwalebne wydarzenia z życia Jezusa.
Prosimy dzieci, aby biorąc pod uwagę części i tajemnice różańca, przypomniały sobie, o jakich okresach z życia Jezusa opowiadają nam tajemnice różańca. Rozmowę prowadzimy w taki sposób, aby uświadomić dzieciom, że tajemnice różańca dotyczą dzieciństwa, życia dorosłego Pana Jezusa, ukazując nam wiele ważnych wydarzeń z Jego życia, ale nie dotyczą okresu Jego publicznej działalności. Znamy bowiem z Ewangelii, jak Pan Jezu rozpoczął swą działalność, jak nauczał, uzdrawiał, czynił cuda. W tym okresie życia Jezusa było wiele istotnych wydarzeń, o których nic nie mówią nam tajemnice różańca.

Instrukcja dla dzieci

Image

OJCZE NASZ...

Ojcze nasz,
ktόryś jest w niebie,
swięć się imię Twoje;
przyjdź Krόlestwo Twoje;
bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
i odpuść nam nasze winy,
jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie wόdź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode Złego.
Amen
ZDROWAŚ MARIO...
Zdrowaś Mario,
łaski pełna,
Pan z Tobą,
błogosławionaś Ty między niewiastami,
i błogosławiony owoc żywota Twojego,
Jezus.
Swięta Mario, Matko Boża,
mόdl się za nami grzesznymi
teraz, i w godzinę śmierci naszej
Amen