Katecheza Rodzinna 'Wokół Stołu'

Wolność II

TEMAT: Izrael wielbił Boga przez modlitwę, naukę i pracę

CELE:

 1. Zrozumienie przez dziecko, że Pan Jezus urodził się w Izraelu w rodzinie żydowskiej i aby go w pełni poznać musimy również poznać elementy historii, kultury i tradycji żydowskiej
 2. Zrozumienie, że historyczne wydarzenie wyprowadzenia z niewoli do „Ziemi Obiecanej” uobecniają się przez całe wieki we wszystkich pokoleniach, a tym samym w naszym życiu.
 3. Zrozumienie przez dzieci, że wydarzenia na drodze z niewoli do ziemi obiecanej miały wpływ na sposób i miejsce w jaki Izrael czcił Boga
 4. Zrozumienie, jak Powołanie Mojżesza wpłynęło na to jak i gdzie Izrael czcił Boga.
Image
Image
Image
Image

Dzisiaj dowiemy się jak wydarzenia na drodze z niewoli do wolności wpłynęły na to w jaki sposób i gdzie Izrael czcił Boga.
A oto następne paski naszych puzzli.

Image
Image
Image

Na podstawie tego, czego dowiedzieliśmy się o Powołaniu na ostatnich zajęciach i w domu, możemy dołożyć kilka następnych kawałków puzzli.

 • W jaki sposób powołanie Mojżesza wpłynęło na to jak i gdzie Izrael czcił Boga? Co może być symbolem  powołania?
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

Izrael czcił Boga w modlitwie oraz poprzez naukę i pracę. Symbolem powołania może być ręka troszcząca się o młodą, wykiełkowaną roślinkę – kontynuację stworzenia, którą Bóg powierzył ludziom, ale w której w dalszym ciągu Bóg ma niepojęty udział

Image


KATECHEZA 7b

TEMAT: Izrael wielbił Boga poprzez świętowanie Memoriału Paschy

CEL:

 1. Zrozumienie przez dziecko, ze składanie ofiary było w celu przede wszystkim komunii, często tez ponadto miało charakter dziękczynny(eucharystia), na przykład za ocalone życie, lub wyprowadzenie z trudnej sytuacji. Zrozumienie koncepcji UOBECNIENIA , Memoriału
 2. Na podstawie 10tej plagi zrozumienie że ofiara jest  pieczęcią przymierza z  Bogiem i ludzi między sobą, chroni przed Aniołem Śmierci, ratuje życie, wyprowadza z niewoli do Ziemi Obiecanej
 3. Zrozumienie na jak i gdzie Izrael obchodził Święto Paschy
 4. Zrozumienie przez dziecko, że chleb i wino były ofiarowane podczas modlitwy dziękczynnej przy stole na co dzień jak również podczas rytualnych celebracji
 5. Zrozumienie, że przy składaniu ofiary ważne było zaangażowanie człowieka w naturze ofiary; składanie w ofierze cierpienia własnego życia.

 

 • W jaki sposób ofiara baranka paschalnego wpłynęła na to w jaki sposób i gdzie czcił Boga Izrael? Co może być symbolem ofiary?

Przypomnijmy sobie wydarzenia 10 plagi  oraz odtworzenie dziesiątej plagi na naszych zajęciach w parafii:
- Dwie rodziny: egipska i żydowska

 1. W rodzinie żydowskiej:
  - Zabicie baranka (rozdarcie baranka z papieru)
  - Posmarowanie ościeży drzwi krwią (krew w kielichu, gałązka, drzwi z papieru)
  - Spożycie baranka w gotowości do drogi, każdy „spożywa” kawałek baranka, „kostki” zbierane są do torebki aby je zakopać
Image

- Przejście anioła śmierci,
Śmierć pierworodnych w rodzinie egipskiej

Izrael mógł wreszcie opuścić niewolę! Było to tak ważne wydarzenie, że Bóg nakazał Izraelowi uczynić go dniem pamiętnym!


Święto Paschy


Wyprowadzając naród Izraelski z niewoli Bóg nakazał im świętować co roku Paschę, dzień pamiętny wyjścia z niewoli:

Dzień ten będzie dla was dniem pamiętnym (Memorial feast)i obchodzić go będziecie jako święto dla uczczenia Pana. Po wszystkie pokolenia - na zawsze w tym dniu świętować będziecie.  Przestrzegać będziecie Święta Paschy, gdyż w tym dniu wyprowadziłem wasze zastępy z ziemi egipskiej. Przestrzegajcie tego dnia jako ustanowionego na zawsze we wszystkich waszych pokoleniach. (Księga Wyjścia 13: 14-17)

 • Co to znaczy “dzień pamiętny”, “memoriał”, “uobecnienie”, “anamneza”, lub “robienie czegoś na pamiątkę”?
  Żeby to zrozumieć, musimy sobie przypomnieć, że dla Boga nie istnieje chronologiczny czas. „Jestem Bogiem Abrahama, Izaaka, Jakuba”.

Podczas świętowania memoriału - dnia pamiętnego, kiedy wierzący przypominają sobie fakty z przeszłości, wkraczają oni w przeszłość nie tylko myślą, ale  w jakimś sensie wkraczają w rzeczywistość tego co się stało w przeszłości. Rytuał memoriału (robienia czegoś na pamiątkę) jest wypełniony rzeczywistością tego co świętuje. Memoriał wymaga od wierzących jakby uczestniczenia w pierwotnym wydarzeniu. Wybawienie z opresji oraz dająca życie miłość Boża zostają uobecnione jako pozbawione czasu, wieczyste wydarzenie.

Image
Co roku na święto Paschy wszyscy Izraelici schodzili się do Jerozolimy,
Image
aby tam złożyć w Świątyni ofiarę z baranka ustanawiając komunię z Bogiem i ze sobą nawzajem. Często była to kilkudniowa wyprawa szczególnie dla tych którzy mieszkali na terenie Galilei. W Jerozolimie była jedyna świątynia w Izraelu, gdzie można było złożyć ofiarę.  Po wyjściu z  niewoli w Egipcie Izraelitom nie wolno było dotykać krwi. Krew ofiarnego baranka, rozmazana na ościeżach drzwi uratowała im życie, ochroniła ich przed aniołem śmierci, stała się rzeczą święta, którą mogli dotykać tylko kapłani. Dlatego Izraelici musieli dać kapłanom w świątyni baranka by złożyli oni ofiarę. Krew przez dziurę w podłodze świątynnej spływała do ziemi.

Zabitego baranka rodziny przynosiły do domu, przygotowywały oraz uroczyście spożywały świętując Paschę.
Image
Świętowali dzień pamiętny uobecniając wszystkie wydarzenia przejścia z niewoli do wolności podczas spożywania baranka w gronie najbliższych. Co roku Józef, Maria i Pan Jezus wraz ze wszystkimi rodzinami z Nazaretu udawali się do Jerozolimy na święto Paschy.
Image

Pewnego razu wracając tłumnie z powrotem do Nazaretu Maria i Józef zagubili dwunastoletniego Pana Jezusa. Często kobiety i mężczyźni szli osobno. Być może Maria myślała, że Pan Jezus szedł z Józefem, a Józef myślał, że on był z Marią.


ZADANIE 1:


Rodzice i dzieci czytają z Pisma Świętego historię o 12 letnim Jezusie w Świątyni Łk 2:41-50.
Dzieci rysują i podpisują dwie sceny z tego wydarzenia

Wiemy już w jaki sposób ofiara baranka wpłynęła na to w jaki sposób i gdzie Izrael czcił Boga. Możemy dołożyć następne części naszych puzzli:

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

Ofiarowanie chleba i wina: Dziękczynienie nie było ograniczone do składania krwawej ofiary.

Image

Składano również ofiarę z chleba.

Image

Nieodłączną częścią składania dziękczynnej ofiary był zwyczaj błogosławienia Boga za życie, a szczególnie za źródła utrzymania życia. Chleb i wino były głównym źródłem utrzymania życia.

Przed posiłkiem błogosławiono Boga za chleb:

“Błogosławiony jesteś, Panie Boże wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb, który jest owocem ziemi i pracy rąk ludzkich; Tobie go przynosimy, aby stał się dla nas chlebem życia”

Po posiłku błogosławiono Boga za wino:


“Błogosławiony jesteś, Panie Boże wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy wino, które jest owocem winnego krzewu i pracy rąk ludzkich; Tobie je przynosimy, aby stało się ono napojem duchowym”

Co może być symbolem OFIARY?

Chleb i baranek. Połóżmy następne puzzle…

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

Podczas składania dziękczynnej ofiary ważnym było ofiarowanie własnego życia; zaangażowanie człowieka w naturze ofiary; składanie w ofierze cierpienia własnego życia.

“Moją ofiarą, Boże, duch skruszony,
nie gardzisz, Boże, sercem pokornym i skruszonym.” (Psalm 51)


KATECHEZA 7c

TEMAT: Izrael czcił Boga przez rozważanie i wypełnianie Słowa Bożego

CEL:
1. Zrozumienie, że aby być prawdziwie wolnym potrzebujemy Dobrego Pasterza, aby wskazał nam drogę ale też PRAWO
2. Zrozumienie oraz nauczenie się 10 Przykazań
3. Zrozumienie jak i gdzie Izrael rozważał Słowo Boże

Za nim odpowiemy na pytanie w jaki sposób 10 Przykazań wpłynęło na to jak i gdzie Izrael czcił Boga, zapytajmy się po co Izrael otrzymał 10 Przykazań.

10 Przykazań

Nasza wolność ma ograniczenie, wolność drugiego człowieka a granice wyznacza prawo

Kiedy i w jakim celu dał Bóg narodowi Izraela 10 Przykazań?


Wolność realizuje się w komunii. Zanim naród Izraela wszedł do Ziemi Obiecanej, Bóg dał im 10 nakazów po to by żyć w komunii z Bogiem, z innymi, i z samym sobą. Można je znaleźć w Księdze Wyjścia 20, 2-17.

Przykazania te mają szczególne znaczenie dla Żydów i Chrześcijan, którzy uznają je za najważniejsze nakazy Boga. Dlatego od najdawniejszych czasów są one przekazywane w chrześcijańskim przepowiadaniu jako zasady życia wiarą.

Przykazania Boże wyszczególniają podstawowe warunki utrzymania żywej wspólnoty pomiędzy Bogiem i Jego ludem. Zapraszają wierzących do współuczestniczenia w rozpoczętym przez Boga wyzwalaniu całej ludzkości po to, aby wszyscy zachowali w sobie obraz Boga i mogli żyć wolni.

Wyliczanie przykazań zaczyna się od tego, że Bóg przedstawia się ludowi jako Ten, który wyzwala. Ponieważ jest Bogiem narodu, którego wyprowadził z Egiptu, nie będzie ten naród - Izrael - czcił innych bogów. Ponieważ Izraelici zawdzięczają Bogu wyzwolenie - nie będą uciskać innych ludzi, będą walczyć o prawa słabych i uciśnionych.


Dziesięć przykazań Bożych:


Ja jestem Pan, twój Bóg, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli.

I Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.

II Nie będziesz brał imienia Pana, Boga swego, nadaremnie.

III Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.

IV Czcij ojca swego i matkę swoją.

V Nie zabijaj.

VI Nie cudzołóż.

VII Nie kradnij.

VIII Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.

IX Nie pożądaj żony bliźniego swego.

X Ani żadnej rzeczy, która jego jest.• W jaki sposób 10 Przykazań wpłynęło na to w jaki sposób i gdzie Izrael czcił Boga?

Żydzi słuchali, rozważali i przestrzegali nakazów Bożych. W każdy szabat-Dzień Święty- Izraelici udawali się do Synagogi gdzie modlili się i słuchali Słowa Bożego.

Image

Pan Jezus przykładem swojego życia pokazywał jak wypełniać Boże nakazy, jak żyć w komunii. Modlił się. Nauczał w Synagogach, czytając Pismo Święte.

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

• Co może być symbolem 10 Przykazań?

Image
 • Jakie znaczenie mają przykazania?

  Pierwsze przykazanie zakazuje czcić fałszywych bogów. Dla chrześcijanina oznacza to - wezwanie do niezachwianej wiary w prawdziwie wyzwalającego Boga i oddanie się Jemu. Fałszywymi i zniewalającymi nas bogami naszych czasów są: władza, dążenie do sławy, pieniądz.

  Drugie przykazanie przestrzega, aby nie powoływać się fałszywie na Pana Boga, aby nie nadużywać imienia Bożego. Nadużycie imienia Bożego polega na tym, że ktoś powołuje się na Niego, by w „Jego imieniu” szkodzić życiu i wolności innych.

  Trzecie przykazanie
   napomina ludzi, aby nie zagubili się w wirze pracy, aby w dążeniu do wypełnienia swych codziennych obowiązków nie zapomnieli o Bogu. Każdego siódmego dnia winni brać udział w „odpoczynku Boga” Stwórcy, mieć czas dla Niego, dla siebie i dla bliźnich, poddać się Jego odradzającemu działaniu.

  Czwarte przykazanie jest przestrogą: Naród, w którym młode pokolenie nie oddaje rodzicom należnej im czci, nie może trwać w swoim istnieniu.

  Piąte przykazanie chroni przede wszystkim tych, którzy nie mogą się bronić. Zawiera nie tylko zakaz zabijania, ale również wezwanie do obrony praw wszystkich ludzi i do stworzenia bardziej humanitarnych warunków życia.

  Szóste i dziewiąte przykazania zmierzają do tego, aby chronić przed zniszczeniem przez egoizm wspólnotę mężczyzny i kobiety, miłość małżeńską, które winny być odbiciem wierności Boga.
  Siódme i dziesiąte przykazania wskazują, że uporządkowane i pewne stosunki własnościowe są bezwzględnym warunkiem współżycia ludzi. Bóg pragnie, aby ludzie mogli żyć w wolności. Dlatego dał im „Ziemię Obiecaną” - jakąś własność. W przykazaniach tych nie chodzi tylko o ochronę własności. Kto posiada jakąś własność musi nią sumiennie zarządzać. Wolno jej używać, ale nie nadużywać. Jest ona nie tylko dla niego samego, ale powinna służyć wszystkim ludziom.

  Ósme przykazanie każe nam zrozumieć, że wszystko, co opiera się na fałszu i obłudzie, jest tymczasowe - nigdy nie stworzy trwałych wartości. A kłamstwo - potrafi przekreślić wolność i godność człowieka.

  Przykazania można również znaleźć w Księdze Powtórzonego Prawa 5:6-21. A oto znany fragment z Księgi Powtórzonego Prawa, tzw. Shema, Izrael (Słuchaj Izraelu):

4
Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem - Panem jedynym

5
Będziesz miłował Pana, Boga twojego, z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich swych sił.

6
Niech pozostaną w twym sercu te słowa, które ja ci dziś nakazuję.

7

Wpoisz je twoim synom,

będziesz o nich mówił przebywając w domu, w czasie podróży, kładąc się spać i wstając ze snu.

20

Gdy syn twój zapyta cię kiedyś:

«Jakie jest znaczenie tych świadectw, praw i nakazów, które wam zlecił Pan, Bóg nasz?»,

21

odpowiesz swojemu synowi: 

«Byliśmy niewolnikami faraona w Egipcie i wyprowadził nas Pan z Egiptu mocną ręką.23 Wyprowadził nas stamtąd, by iść z nami i przyprowadzić nas do ziemi, którą poprzysiągł dać przodkom naszym.»

(Jak wynika z wersów zaznaczonych czerwonym drukiem, na drodze do Ziemi Obiecanej Bóg zlecił rodzicom przekazywanie wiary dzieciom, a tym samym już wtedy zalecił Katechezę Rodzinną :-))

ZADANIE 2:

1. Dzieci układają puzzle kilka razy by umieć układać je z pamięci.
2. Rodzice rozmawiają z dziećmi na temat znaczenia 10 Przykazań
3. Dzieci rysują coś w odpowiedzi na to co dzisiaj usłyszały.
4. Rodzice pomagają dzieciom nauczyć się 10 Przykazań na pamięć