Katecheza Rodzinna 'Wokół Stołu'

Wolność III, Msza Święta, Część 2

TEMAT: W jaki sposób uwielbił Boga Pan Jezus?

CEL:

1. Zrozumienie, że to jak i gdzie czcimy Boga w odpowiedzi na jego wyzwalające i bezwarunkowe oddanie całego siebie zakorzenione jest w wydarzeniach na drodze z niewoli do Ziemi Obiecanej  oraz w tym jak czcił Boga Izrael.

2. Zrozumienie, w jaki sposób czcił Boga Pan Jezus oraz tego, że misją i powołaniem Pana Jezusa było głoszenie i ustanowienie nowej Ziemi Obiecanej – Królestwa Bożego.

3. Poznanie okoliczności śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa.

4. Zrozumienie, że Pan Jezus stał się barankiem paschalnym

 • Słowa  wypowiedziane na ostatniej wieczerzy zapowiadają ofiarę, którą złoży z samego siebie w celu nowego i wiecznego przymierza (komunii)
 • Pan Jezus umarł wtedy kiedy tysiące baranków było składane w ofierze paschalnej.

5. Zrozumienie, że  śmierć i zmartwychwstanie Pana Jezusa jest ofiarą złożoną dla komunii naszej z Bogiem i ze sobą nawzajem oraz  dziękczynieniem za uratowanie od śmierci (życie wieczne), za ocalenie życia, za wyprowadzenia z niewoli.

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

Pan Jezus, syn Boży - Bóg, ale również syn Marii i Józefa – człowiek, urodził się w rodzinie żydowskiej. Nauczył się On od swoich ziemskich rodziców jak wielbić Boga, jak odpowiedzieć mu na jego wyzwalające i bezwarunkowe oddanie się całego siebie.  Dzisiaj przypomnimy sobie  w jaki sposób uwielbił Boga Pan Jezus,

Image

oraz dowiemy się jak to wpłynęło na to, w jaki sposób my Chrześcijanie – wyznawcy Pana Jezusa, Chrystusa, wielbimy Boga.

Pan Jezus rozpoczął swoją działalność oraz swoje przejście w kierunku ustanowienia Królestwa Bożego od chrztu w Jordanie, opodal Jerycha w miejscu, w którym Izrael wkroczył do Ziemi Obiecanej. Otrzymawszy w chrzcie Ducha Świętego, ujawnia swe powołanie.

 • Co jest misją i powołaniem Pana Jezusa?

Misją i powołaniem Pana Jezusa jest głoszenie i ustanowienie nowej Ziemi Obiecanej, Królestwa Bożego.

Pan Jezus chodzi po Galilei i głosi Ewangelię Bożą, mówiąc: „Czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!”.

Zapowiadając swą mękę na krzyżu i zmartwychwstanie, podczas rozmowy z Jakubem i Janem pyta: „Czy możecie pić kielich, który ja mam pić, albo przyjąć CHRZEST, którym ja mam być ochrzczony?”

Kontynuując przejście w kierunku ustanowienia Królestwa Bożego rozpoczęte chrztem w Jordanie, Pan Jezus umiera na krzyżu i zstępuje do królestwa śmierci, aby otworzyć wszystkie grobowce ażdo grobu naszych pierwszych rodziców, Adama i Ewy. Chrystus zstępuje do piekła i powstaje z martwych wraz z odkupioną ludzkością.

Poniżej umieszczona jest mozaika Przejścia Chrystusa z kaplicy Redemptorist Mater na Watykanie:

Image

 

 • Kiedy spotkaliście się już z nazwą Królestwo Boże?

Na jednych z wcześniejszych zajęć analizowaliśmy Historię Królestwa Bożego.

Modlimy się o Królestwo Boże w modlitwie „Ojcze Nasz”.

 • Co jest w niej powiedziane o Królestwie Bożym?

„Przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi”

 • Co ta modlitwa nam mówi o Królestwie Bożym? Gdzie się ono znajduje?

Królestwo Boże jest w niebie.

 • Czy może być na ziemi?

Tak, jeśli wypełniamy wolę Bożą; jeśli podążając za głosem Dobrego Pasterza w życiu codziennym oraz w życiu sakramentalnym uczestniczymy w przejściu z niewoli do wolności z Chrystusem, w Chrystusie i przez Chrystusa, żyjąc w komunii z Bogiem i ze sobą nawzajem na wzór Trójcy Świętej.

DLA RODZICÓW:

 • Co nam objawia Pan Jezus o Bogu?

Pan Jezus nam objawia w przypowieściach, że Bóg, którego nazywa poufale Abba, jest Ojcem, wrażliwym na potrzeby i cierpienia każdego człowieka, pełnym miłości i współczucia, który przebacza i darmo udziela łask, o jakie się go prosi.

 • Co jest warunkiem wzrastania Królestwa?

Każdy człowiek jest wezwany, by „nawrócić się i uwierzyć” w miłosierną miłość Boga względem niego: Królestwo wzrastać będzie w miarę jak każdy człowiek nauczy się zwracać do Boga w zażyłości modlitwy jako do Ojca i starać się będzie pełnić jego wolę.

 • Jaki jest cel Królestwa Bożego?

Wyzwolenie i zbawienie, które przynosi Królestwo Boże, docierają do człowieka zarówno w jego wymiarze fizycznym jak i duchowym: Jezus uzdrawia i odpuszcza grzechy.
Królestwo ma na celu przekształcenie stosunków między ludźmi i urzeczywistnia się stopniowo, w miarę jak ludzie uczą się kochać, przebaczać i służyć sobie wzajemnie.
Pan Jezus podejmuje całe Prawo, ogniskując je na przykazaniu miłości: „Abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem” (J13, 34)
Ponieważ na słowo miłość tutaj jest użyte słowo „Agape” oznaczające stanie się bezwarunkowym darem z siebie, można przetłumaczyć przykazanie miłości następująco: „Bądźcie bezwarunkowym darem dla siebie nawzajem, tak jak ja wam się cały oddałem”.
Święty Jan Paweł II przypomina  nam,  że „Każdy urzeczywistnia się przez bezinteresowny dar z samego siebie. Ten bezinteresowny dar osadzony jest w darze Boga-Stwórcy, Boga-Odkupiciela i w łasce Ducha Świętego.”
Dlatego naturą Królestwa jest komunia wszystkich ludzi pomiędzy sobą i z Bogiem.

W jaki sposób na co dzień możemy być bezwarunkowym darem dla drugiego człowieka?

Pan Jezus, tak jak Mojżesz, odpowiedział na swoje powołanie by nas wyprowadzić z niewoli do wolności.

Pan Jezus słuchał głosu Boga Ojca w modlitwie, pracował jako cieśla, uzdrawiał.

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

Pan Jezus w każdy szabat (dzień święty) chodził do Synagogi. Z pewnością chodził do Synagogi ze swoimi ziemskimi rodzicami, a potem ze swoimi uczniami. Pan Jezus spędzał czas rozmawiając z ludźmi, poświęcając im indywidualną troskę i uwagę. Słuchał ich i nauczał, jedząc i pijąc z grzesznikami. Pan Jezus nauczał indywidualnie oraz całe tłumy.

Pan Jezus obchodził z rodzicami święto Paschy, podróżując do Jerozolimy, by tam złożyć ofiarę z baranka w świątyni oraz spożyć ja w domu z najbliższymi.

 • W jaki sposób Izraelici świętowali Paschę?
 • Co musiał zrobić każda rodzina, gdy przybyła do Jerozolimy?
 • Co było uobecnione podczas wieczerzy paschalnej?
 • Jaki zwyczaj związany z chlebem i winem był nieodłączną częścią wieczerzy paschalnej?

Rodziny, które przybywały do Jerozolimy na Święto Paschy udawały się do świątyni, aby tam wymienić pieniądze na walutę świątynną, kupić baranka „bez skazy”*, dać go kapłanom, by złożyli ofiarę. Następnie zabierano baranka do domu by go ugotować i spożyć, uobecniając wydarzenia wyjścia z niewoli.

* Za czasów Pana Jezusa kapłani w świątyni, aby dobrze zarobić, nie przyjmowali ofiary przyniesionej z zewnątrz jako by była „nieczysta”. Wymagali kupienia ofiary w świątyni, ale również za monety świątynne. Najpierw więc kupujący musieli wymienić walutę płacąc odpowiednią prowizję, a potem kupić ofiarę „bez skazy” płacąc odpowiednio wysoką cenę. To był miedzy innymi powód tego, że Pan Jezus poprzewracał stoły w świątyni

Nieodłączną częścią wieczerzy paschalnej był zwyczaj błogosławienia Boga za życie, a szczególnie za źródła utrzymania życia. Chleb i wino były głównym źródłem utrzymania życia.

Przed posiłkiem błogosławiono Boga za chleb:
“ BŁOGOSŁAWIONY JESTEŚ PANIE BOŻE WSZECHŚWIATA BO DZIĘKI TWOJEJ HOJNOŚCI OTRZYMALIŚMY CHLEB, KTÓRY JEST OWOCEM ZIEMI I PRACY RĄK LUDZKICH.  BŁOGOSŁAWIONY JESTEŚ BOŻE TERAZ I NA WIEKI.”


Po posiłku błogosławiono Boga za wino:
“ BŁOGOSŁAWIONY JESTEŚ PANIE BOŻE WSZECHŚWIATA, BO DZIĘKI TWOJEJ HOJNOŚCI OTRZYMALIŚMY WINO, KTÓRE JEST OWOCEM WINNEGO KRZEWU I PRACY RĄK LUDZKICH. BŁOGOSŁAWIONY JESTEŚ BOŻE TERAZ I NA WIEKI. ”

 • Jakie były okoliczności śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa?
 • W jaki sposób przywitały tłumy pana Jezusa, gdy przybył z apostołami do Jerozolimy?
 • Co powiedział Pan Jezus w czasie wieczerzy paschalnej, co mogło być szokiem dla apostołów, a co było zapowiedzią jego ofiary?

Pewnego razu gdy jako już dorosły mężczyzna, Pan Jezus przybył z uczniami do Jerozolimy na święto Paschy, przed bramą miejską przywitały go tłumy krzycząc: Hosanna! Uwolnij nas!
Poprosił uczniów aby przygotowali Paschę.
Na wspólnej paschalnej wieczerzy z uczniami pan Jezus oprócz zwyczajowego błogosławienia Boga za chleb i wino, powiedział coś co z pewnością zszokowało apostołów, a było zapowiedzią jego ofiary:

„BIERZCIE I JEDZCIE Z TEGO WSZYSCY, TO JEST BOWIEM CIAŁO MOJE, KTÓRE ZA WAS BĘDZIE WYDANE
BIERZCIE I PIJCIE Z NIEGO WSZYSCY TO JEST BOWIEM KIELICH KRWI MOJEJ NOWEGO I WIECZNEGO PRZYMIERZA, KTÓRA ZA WAS I ZA WIELU BĘDZIE WYLANA NA ODPUSZCZENIE GRZECHÓW. TO CZYŃCIE NA MOJĄ PAMIĄTKE”.

Pan Jezus został pojmany w Ogrodzie Oliwnym i ukrzyżowany, podczas gdy tysiące baranków składanych było w ofierze w świątyni. On stał się dla nas barankiem ofiarnym. Pan Jezus zmartwychwstał trzeciego dnia.

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image


KATECHEZA 8b

TEMAT: W jaki sposób my wielbimy Boga? Msza Święta cz.2

CEL:

 1. Zrozumienie, że naszym pierwszym krokiem w kierunku Wolności jest przyjęcie Chrztu Świętego, zanurzenie w śmierci Pana Jezusa, by z nim zmartwychwstać.
 2.  Zrozumienie, że czcimy Boga przez modlitwę, naukę i pracę, przyjmując, rozwijając dary od Boga oraz stając się darem dla innych.  Tę kosmiczną, wyzwalającą wymianę darów świętujemy podczas Mszy Świętej w Liturgii Słowa i w Liturgii Eucharystycznej.
 3.  Zrozumienie, że Pan Jezus mówiąc „Czyńcie to na moja pamiątkę”, dał nam przykazanie abyśmy świętowali  pamiątkę (memoriał) Jego śmierci i zmartwychwstania poprzez uobecnienie tego wydarzenia. Wypełniamy to przykazanie podczas Eucharystii. Podczas Eucharystii uobecnione jest wszystko co Bóg zrobił, robi i zrobi dla ludzkości.
 4.  Zrozumienie i zapamiętanie kolejności obrzędów podczas Mszy Świętej
 5.  Poprzez zobrazowanie relacji ziarenka ze światłem i z wodą zrozumienie przez dzieci, że żyjemy Eucharystią w życiu codziennym poprzez otrzymywanie i rozwijanie darów oraz poprzez bezwarunkowe dawanie całego siebie w relacji i w służbie Bogu i ludziom  - komunię. Naszą ofiarą jest cierpienie związane z przełamywaniem naszych zniewoleń, z umieraniem dla naszego egoizmu, uzależnień, zwątpienia, strachu itp.
 6. Zapoznanie z Przypowieścią o Talentach

  PRACA RODZICÓW I DZIECI:

Naszym pierwszym krokiem w kierunku WOLNOŚCI, która realizuje się w KOMUNII, jest przyjęcie CHRZTU ŚWIĘTEGO – zanurzenie się w śmierci Pana Jezusa, by z Nim zmartwychwstać. Podczas Chrztu Świętego obmyci jesteśmy z grzechu pierworodnego i otrzymujemy dary Ducha Świętego by uzyskać udział w życiu Boga. 

Image

 

 • Czy my też czcimy Boga tak jak Izraelici i Pan Jezus?

To jak czcimy Boga w odpowiedzi na jego wyzwalające i bezwarunkowe oddanie całego siebie zakorzenione jest w wydarzeniach na drodze z niewoli do Ziemi Obiecanej oraz w tym jak czcił Boga Izrael.

 • Jak czcimy Boga my? (poprzez modlitwę, naukę i poprzez pracę)
 • Czy my też chodzimy do synagogi by rozważać Słowo Boże i do Świątyni by składać ofiarę i Świętować Paschę?

My uczestniczymy we Mszy Świętej, która się składa z dwóch części:

W jednej z części, w LITURGII SŁOWA, rozważamy Słowo Boże, tak jak Żydzi robili to w synagogach.

W drugiej części, w LITURGII EUCHARYSTII, świętujemy pamiątkę śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa – Baranka Paschalnego nowego i wiecznego przymierza, tak jak Żydzi robili to podczas święta Paschy w świątyni i w domu.  Ofiara, śmierć i zmartwychwstanie Pana Jezusa jest uobecnione podczas Mszy Świętej.

Dokładamy trzy karty pod tytułem „W jaki sposób my  wielbimy Boga?”

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

Z torebki z puzzlami Mszy Świętej dzieci wyjmują tytuł MSZA SWIĘTA, LITURGIA SŁOWA, LITURGIA EUCHARYSTII.
• Co znaczy słowo Liturgia? (praca)
• Kto pracuje? (BÓG a my odpowiadamy poprzez przygotowywanie się, słuchanie, odpowiadanie, podążanie za jego głosem, uwielbianie go, proszenie go)
• Co robi Bóg w Liturgii Słowa? Przypomnijcie sobie co robi Dobry Pasterz? (Woła każdą po imieniu, prowadzi, troszczy się....)
Pamiętacie, owieczki były zawsze razem ( w komunii) kiedy podążały za jego głosem.
• Co to oznacza dla nas?
Jeśli chcemy żyć w Komunii to musimy słuchać i rozważać Jego słowo, uczestniczyć w Jego ofierze podczas Mszy Świętej, wypełniać 10 Przykazań.

Podczas swojego życia na ziemi Pan Jezus nauczał jedząc i pijąc z grzesznikami, nauczał tłumy i osoby indywidualne, uzdrawiał, wypędzał złe duchy. Jego życie, czyny i nauka zostały spisane w Ewangelię. Ewangelia czytana jest w czasie Mszy Świętej podczas Liturgii Słowa. Słuchamy Ewangelii stojąc. Kazanie – nauka Kościoła – jest również Słowem Bożym. Podczas Liturgii Słowa czytany jest również fragment ze Starego Testamentu, z Listów lub Dziejów Apostolskich oraz Psalm.
Kiedy słuchamy Słowa Bożego wyobrażamy sobie, ze Dobry Pasterz woła nas po imieniu, zwraca się do nas, prowadzi nas, troszczy się o nas, kocha nas. Jesteśmy bezpieczni, razem.
• Wymień imiona czterech Ewangelistów?

Kładziemy obrazek Biblii pod napisem Liturgia Słowa

MSZA SWIĘTA
LITURGIA SŁOWA

Image
 • Co robimy w liturgii Eucharystii?

  Wyjmujemy PRZYGOTOWANIE DAROW
  Tak jak Żydzi podczas Mszy Św. błogosławimy Boga za życie i za źródło życia, jakim jest chleb i wino.
  Pamiętacie, przygotowujemy chleb, wino i kropelkę wody.

  Wyjmujemy kartę z mieszania wody i wina.

LITURGIA EUCHARYSTII
PRZYGOTOWANIE DAROW

Image
Potem jest (wyjmujemy napis) MODLITWA EUCHARYSTYCZNA (dziękczynna.)
Podczas modlitwy Eucharystycznej za mocą Ducha Świętego wino , chleb i woda zamieniają się w Ciało Pana Jezusa.
Połóżcie kartę z 
Epiklezą.
MODLITWA EUCHARYSTYCZNA
Image
• Co się dzieje dalej na Mszy Świętej? Kto jest barankiem ofiarnym?
• Czy pamiętacie co się stało kiedy wilk rozproszył owce? (Dobry Pasterz oddał swe życie, a potem zmartwychwstał po to by owce były znowu razem, bezpieczne w KOMUNII)
Podczas Mszy Świętej uobecniona jest wieczerza paschalna Pana Jezusa (Ostatnia Wieczerza), Jego śmierć i zmartwychwstanie:

dokładamy wieczernik, krzyż oznaczający śmierć i świece oznaczające zmartwychwstanie
Image
Image

Ziarno Pszenicy

Pan Jezus tak jak Mojżesz odpowiedział na swoje powołanie. Słuchał głosu Boga Ojca w modlitwie, Pracował jako cieśla, uzdrawia, naucza a nade wszystko przez swoją śmierć i zmartwychwstanie wyprowadza ludzkość z niewoli grzechu do nowej ziemi obiecanej – Królestwa Bożego.

My też mając udział w Nim musimy odpowiedzieć na nasze powołanie: rozeznawać i rozwijać talenty i dary otrzymane od Boga i używać je na chwałę Jemu i w służbie bliźniemu.

Przypomnijmy sobie przypowieść o ziarenku pszenicy:

 

Image

Przypowieść o Talentach
Rodzice i dzieci czytają uważnie przypowieść. Dzieci powinny umieć odpowiedzieć na pytania zamieszczone poniżej.

14 Podobnie też [jest] jak z pewnym człowiekiem, który mając się udać w podróż, przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. 15 Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, każdemu według jego zdolności, i odjechał. Zaraz 16 ten, który otrzymał pięć talentów, poszedł, puścił je w obrót i zyskał drugie pięć. 17 Tak samo i ten, który dwa otrzymał; on również zyskał drugie dwa. 18 Ten zaś, który otrzymał jeden, poszedł i rozkopawszy ziemię, ukrył pieniądze swego pana. 19 Po dłuższym czasie powrócił pan owych sług i zaczął rozliczać się z nimi. 20 Wówczas przyszedł ten, który otrzymał pięć talentów. Przyniósł drugie pięć i rzekł: "Panie, przekazałeś mi pięć talentów, oto drugie pięć talentów zyskałem". 21 Rzekł mu pan: "Dobrze, sługo dobry i wierny! Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego pana!" 22 Przyszedł również i ten, który otrzymał dwa talenty, mówiąc: "Panie, przekazałeś mi dwa talenty, oto drugie dwa talenty zyskałem". 23 Rzekł mu pan: "Dobrze, sługo dobry i wierny! Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego pana!" 24 Przyszedł i ten, który otrzymał jeden talent, i rzekł: "Panie, wiedziałem, żeś jest człowiek twardy: chcesz żąć tam, gdzie nie posiałeś, i zbierać tam, gdzieś nie rozsypał. 25 Bojąc się więc, poszedłem i ukryłem twój talent w ziemi. Oto masz swoją własność!" 26 Odrzekł mu pan jego: "Sługo zły i gnuśny! Wiedziałeś, że chcę żąć tam, gdzie nie posiałem, i zbierać tam, gdziem nie rozsypał. 27 Powinieneś więc był oddać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie byłbym z zyskiem odebrał swoją własność. 28 Dlatego odbierzcie mu ten talent, a dajcie temu, który ma dziesięć talentów. 29 Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane, tak że nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma. 30 A sługę nieużytecznego wyrzućcie na zewnątrz - w ciemności! Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów".(Mateusz 25:14-30)

Przypowieść ta kończy się nieugiętym prawem życia.
1. Co oznacza: „Temu kto ma będzie dane więcej; od tego kto nie ma będzie zabrane to co ma"?


Przykład:
Jeżeli uczeń nauczy się Łaciny i kontynuuje naukę, bogactwo literatury łacińskiej otworzy mu szersze horyzonty. Jeżeli zaprzestanie naukę zapomnie większość tego czego się nauczył. Jeżeli poddamy nasze ciało dyscyplinie treningu i ćwiczenia, będzie ono kształtowało się na bardziej sprawne i silniejsze, jeżeli tego nie zrobimy stanie się ono słabe, sflaczałe, zwiotczałe i obwisłe, straci siłę, którą miało.

Nie ma czegoś takiego jak stanie w miejscu w życiu Chrześcijanina. Albo zyskujemy więcej, albo tracimy to co mamy.

2. Którzy słudzy osiągają najlepsze wyniki ze swojej pracy? 

Warto zauważyć, że to słudzy wierni – wierzący – osiągają najlepsze wyniki ze swojej pracy. 

Przypomnij sobie przypowieść o ziarnie pszenicy. Czy ziarenko może wykiełkować bez światła, bez gleby i bez obumierania skorupki

3. Co możesz powiedzieć o ufności króla (Boga)?

Dał on sługom talenty(monety) i wyjechał. Pozwolił im używać talenty w sposób dowolny nie wtrącając się w ich decyzje. W taki sam sposób Bóg ufa nam, powierzając nam talenty, dary i umiejętności. Bóg wierzy, ufa, że tak wiele możemy zdziałać samemu.

4. Jaka jest nagroda króla za pracę dobrze wykonaną?

Nagrodą za pracę dobrze wykonaną było więcej pracy, większa odpowiedzialność, a tym samym UDZIAŁ W RADOŚCI BOGA STWÓRCY. Największym dowodem uznania dla człowieka jest danie mu większych i trudniejszych zadań do wykonania.

5. Jak myślisz, co może oznaczać: „A sługę nieużytecznego wyrzućcie na zewnątrz - w ciemności! Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów"?

Co czeka osobę, która NIE NAZYWA, NIE ROZWIJA I NIE DZIELI SIĘ swoimi talentami?

Zadanie: Należy ZILUSTROWAĆ swoją odpowiedź na piąte pytanie.

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image