Katecheza Rodzinna 'Wokół Stołu'

Krzew Winny, Msza Święta, Część 3 (12)

TEMAT: Krzew Winny
CEL:
 1. Zrozumienie, że owocem śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa jest dar Ducha Świętego dla nas wszystkich
 2. Zapoznanie z  darami i owocami Ducha Świętego
 3. Zrozumienie co to jest Komunia, Wspólnota, Kościół, Ciało Chrystusa
 4. Zrozumienie, że staliśmy się częścią Krzewu Winnego poprzez Sakrament Chrztu
 5. Zrozumienie na czym polega TRWANIE w Prawdziwym Krzewie Winnym
 6. Zrozumienie koncepcji WOLNOŚCI
 7. Zrozumienie Epiklezy Komunijnej oraz Znaku Pokoju podczas Mszy Świętej
 8. Zrozumienie modlitwy i znaku Doksologii jako ofiarowanie całych nas Bogu przez, w i z Chrystusem
 9. Zrozumienie ze Msza Św. jest ofiarą składaną w  celu KOMUNII, bezwarunkowego dawanie siebie, zainicjowanego przez Boga
 10. Poznanie i zrozumienie kolejności rytów podczas Mszy Świętej
 11. Zrozumienie obrzędów Chrztu Świętego

PRACA RODZICÓW I DZIECI:

 • Podczas ostatnich zajęć zapoznaliśmy się z wydarzeniami związanymi z Ostatnia Wieczerzą, Śmiercią i zmartwychwstaniem Pana Jezusa. Wiemy, ze te wydarzenia uobecnione są podczas Mszy Świętej. Zapoznaliśmy się również z częściami Mszy Świętej.
 • Co się wydarzyło po zmartwychwstaniu Pana Jezusa? Czy Pan Jezus pozostał z Apostołami? Nie, Pan Jezus wstąpił do nieba. Dlaczego Pan Jezus musiał odejść?
 • Pan Jezus obiecał, że kiedy on odejdzie otrzymamy Dar; dar Ducha Świętego dla wszystkich. W przeszłości dar Ducha Świętego był tylko zarezerwowany dla wybranych proroków i królów.
 • Czy my już coś wiemy na temat Ducha Świętego?
  • (ręką zarysuj kształt łona kobiety w ciąży) Maria poczęła Pana Jezusa za przyczyną Ducha Świętego. Anioł powiedział Marii, ze będzie miała dziecko, syna Bożego. Ona zapytała jak  się to stanie skoro nie ma męża. Co anioł odpowiedział?
  • ….że stanie się to mocą Ducha Świętego!
 • Pewnego dnia, po wstąpieniu Pana Jezusa do nieba, Maria i Apostołowie zebrali się w Wieczerniku. Apostołów ogarniał strachBali się, że to samo ich czeka co Pana Jezusa – straszna śmierć na krzyżu. Ukrywali się. Nagle usłyszeli cos co brzmiało jak wiatr z nieba, którego odgłos wypełnił cały dom w którym przebywali; ukazały się również jakby języki ognia; rozdzieliły się one i  na każdym spoczął jeden. Napełnieni zostali Duchem Świętym.
  • Przeczytaj Dzieje Apostolskie 2: 1- 13
 • Jaki był efekt otrzymania daru Ducha Świętego?
  • Apostołowie mogli się porozumieć z pełnym zrozumiem z osobami, które mówiły w innych językach, zostali wszyscy zjednoczeni…Apostołowie przestali się bać…
 • O tym, jakie są Dary Ducha Świętego możemy przeczytać w księdze Izajasza 11: 2

Jest to dar mądrości, dar rozumu, dar rady, dar męstwa, dar wiedzy (umiejętności), dar bojaźni Pańskiej, dar pobożności.
Siedmiu darom odpowiadają̨ w Biblii owoce Ducha: „miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie” ( List Św. Pawła do Galatów 5:22).

- Weź do ręki kartę z obrazem Prawdziwego Krzewu Winnego.

Image
 • Widzicie przed sobą krzew winny. Podczas ostatniej wieczerzy Pan Jezus opowiedział Apostołom przypowieść o Prawdziwym Krzewie Winnym. Powiedział,  „Ja jestem Krzewem winnym, a wy latoroślami”. Zanim przeczytam przypowieść ustalmy co jest Krzewem Winnym. Czy całość jest Krzewem Winnym czy tylko jakaś część?
  • Tak, całość jest Krzewem Winnym, i my jesteśmy jego częścią, częścią Ciała Pana Jezusa. Tak jak kropla wody w winie; my – cała ludzkość w Panu Jezusie.
 • Przeczytajcie wspólnie przypowieść o Prawdziwym Krzewie Winnym. Możecie ją znaleźć w Piśmie Świętym, w Ewangelii według Św. Jana 15. Zwróćcie uwagę, które słowa są powtórzone najczęściej. 

Na końcu czytamy, że Pan Jezus powiedział nam tę przypowieść, byśmy byli radośni: „To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna” Jakie słowo było użyte najczęściej?

  TRWAJCIE WE MNIE
 • Co mamy robić aby TRWAĆ w Panu Jezusie? Posłuchaj, co dzieci maja do powiedzenia.

  - Przymomnij sobie wydarzenia na drodze z niewoli do wolności i zadaj to pytanie jeszcze raz w nawiązaniu do wydarzeń na tej drodze.
Image
Image
Image
Image

- Słuchamy głosu Boga, rozeznajemy i rozwijamy nasze talenty, uczestniczymy  w ofierze Pana Jezusa, która jest uobecniona podczas Mszy Świętej, jak również ofiarujemy nasze własne „umieranie” do lenistwa, zwątpienia, złości… rozważamy Słowo Boże oraz przestrzegamy 10 Przykazań…

 • Co przepływa wewnątrz zwykłego krzewu winnego? Winny krzew ma soki z wieloma wartościami odżywczymi. Co się dzieje z gałązka, która nie trwa w krzewie?
  - Umiera.
 • Co przepływa wewnątrz Prawdziwego Krzewu Winnego?
  Dary Ducha Świętego.
 • Kiedy wy staliście się częścią Prawdziwego Krzewu Winnego?
  - Podczas Chrztu, otrzymaliście dary Ducha Świętego.
 • Co widzicie przed sobą jest graficzną reprezentacją KOMUNII – bycia JEDNYM w Bogu ze sobą nawzajem.
 • Czy trzymamy te dary dla samych siebie? Nie! One przepływają! Dzielimy się nimi! Idziemy do lekarza kiedy jesteśmy chorzy; lekarz dzieli się nami swoimi darami tak abyśmy wyzdrowieli. Idziemy na przystanek autobusowy i autobus przyjeżdża według rozkładu prowadzony przez kierowcę, który dzieli się z nami umiejętnością prowadzenia autobusu. W szkole nauczyciele, asystenci, kucharze, sprzątacze dzielą się z nami ich darami. My też codziennie rozeznajemy swoje dary, dziękujemy Bogu za nie i rozwijamy je tak by móc się  nimi dzielić z innymi i być częścią Prawdziwego Winnego Krzewu.
 • Podczas Mszy Świętej świętujemy to, że przez Ducha Świętego zostajemy zjednoczeni; stajemy się JEDNYM ciałem i jedną duszą w Chrystusie. Podczas Modlitwy Eucharystycznej jest jeszcze jedna Epikleza – prośba o zesłanie Ducha Świętego – abyśmy stali się JEDNYM ciałem i jedna duszą. Spójrz na druga stronę karty z przypowieścią o Prawdziwym Krzewie Winnym. Przeczytajmy razem to co ksiądz wypowiada:
  • „Spraw, abyśmy posileni Ciałem i Krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym, stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie”
 • Z kim stajemy się JEDNYM ciałem i jedną duszą? W Jezusie Chrystusie jednoczymy się  z tymi, którzy są z nami tu i teraz, z tymi którzy są na drugim końcu świata, a także z tymi, którzy żyli lub będą  żyć w innych wiekach, epokach.
  - Weź do ręki kartę z gestem znaku pokoju.
Image
- Podczas Mszy Świętej  dzielimy się znakiem pokoju, który wyraża to, że przez łamanie chleba mamy wyjątkową możliwość zjednoczenia się z innymi ludźmi z całego świata, a także z ludźmi z innych czasów
 • Czasami myślimy, ze WOLNOŚĆ oznacza NIEZALEŻNOŚĆ. Co się dzieje z gałązką, kiedy jest oddzielona? Najpierw jest ona ograniczona sama sobą, a potem umiera. Możemy być prawdziwie WOLNI kiedy jesteśmy podłączeni do nieskończoności przepływających darów; kiedy jesteśmy w odpowiedzialnej relacji przez Boga ze sobą nawzajem. I to jest właśnie KOMUNIA.
  • Weź do ręki kartę z Doksologią.
Image
 • Jak byśmy chcieli odpowiedzieć Bogu na jego wszystkie dary; na jego dar oddania się nam? Chcielibyśmy powiedzieć „DZIĘKUJEMY” i właśnie słowo EUCHARYSTIA w języku greckim oznacza DZIĘKCZYNNIENIE.  Tak naprawdę to chcielibyśmy może trochę więcej zrobić niż tylko powiedzieć „DZIĘKUJE”. W odpowiedzi na jego ofiarowanie się nam i my chcemy ofiarować się cali jemu. Ksiądz robi to podczas Mszy Świętej. Podnosi on do góry przemienione w ciało Chrystusa wino, chleb i kroplę wody i mówi PRZEZ CHRYSTUSA, W CHRYSTUSIE I Z CHRYSTUSEM TOBIE BOŻE OJCZE WSZECHMOGĄCY W JEDNOŚCI DUCHA ŚWIĘTEGO WSZELKA CZEŚĆ I CHWAŁA  PRZEZ WSZYSTKIE WIEKI WIEKÓW.
  • Gest ofiarowania, „przez Chrystusa, w Chrystusie i z Chrystusem” jest skierowany od nas do Ojca. Gest ten jest wykonany na końcu Modlitwy Eucharystycznej i ma odwrotny kierunek niż gest Epiklezy. W ten sposób my odpowiadamy na dar, który otrzymaliśmy.

Do puzzli Mszy Świętej z ostatnich zajęć dokładamy kartę z Epiklezą Komunijną, kartę z Doksologią, kartę ze znakiem pokoju oraz kielich i patenę.

Image

DLA RODZICÓW:

Katechizm Kościoła Katolickiego, Dary i Owoce Ducha Świętego:

"Bóg jest miłością" (1 J 4, 8. 16) i miłość jest pierwszym darem, zawierającym wszystkie inne. Ta miłość "rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany" (Rz 5, 5). (KKK 733)

Ponieważ umarliśmy lub przynajmniej zostaliśmy zranieni z powodu grzechu, dlatego pierwszym skutkiem daru miłości jest odpuszczenie naszych grzechów. Jedność w Duchu Świętym (2 Kor 13, 13) przywraca ochrzczonym w Kościele utracone przez grzech podobieństwo Boże (KKK 734)

Duch Święty udziela wówczas "zadatku", czyli "pierwocin" naszego dziedzictwa; jest nim samo życie Trójcy Świętej, zdolność miłowania, jak On nas umiłował”. Ta miłość (opisana w 1 Kor 13) jest zasadą nowego życia w Chrystusie, które stało się możliwe, ponieważ otrzymaliśmy "Jego moc" (Dz 1, 8), moc Ducha Świętego (KKK 735).

Dzięki tej mocy Ducha dzieci Boże mogą przynosić owoc. Ten, który zaszczepił nas na prawdziwym Krzewie winnym, sprawi, że będziemy przynosić owoc Ducha, którym jest: "miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie" (Ga 5, 22-23). "Duch jest naszym życiem"; im bardziej wyrzekamy się siebie, tym bardziej "stosujemy się do Ducha" (Ga 5, 25).

Jeśli jesteśmy w komunii z Duchem Świętym, to On daje nam powrót do raju, otwiera nam bramy nieba i czyni nas przybranymi dziećmi Bożymi. Dzięki Niemu możemy z ufnością nazywać Boga naszym Ojcem. On daje nam uczestnictwo w łasce Chrystusa i sprawia, że stajemy się synami światłości. On również jest zadatkiem przyszłej chwały (KKK 736)